नीति तथा कानून

नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मस्यौदा

विषयसूची
पृष्ठ
प्रस्तावना …………………………………………………………………………………………….. १
भाग-१
प्रारम्भिक ……………………………………………………..१
भाग-२
नागरिकता ………………………………………………….३
भाग-३
मौलिक हक र कर्तव्य ……………………………………६
भाग-४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व ………१५
भाग-५
राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट ………२३
भाग-६
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ………………………………२६
भाग-७
संघीय कार्यपालिका ………………………………….२९
भाग-८
संघीय व्यवस्थापिका ………………………………….३२
भाग-९
संघीय व्यवस्थापन कार्यविधि ……………………….४०
भाग-१०
संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली ……………………….४३
भाग-११
न्यायपालिका …………………………………..४६
भाग-१२
प्रादेशिक कार्यपालिका ……………………..५६
भाग-१३
प्रादेशिक व्यवस्थापिका …………………..६०
भाग-१४
प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि ………….६६
भाग-१५
प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली …………………६८
भाग-१६
स्थानीय कार्यपालिका …………………………..७०
भाग-१७
स्थानीय व्यवस्थापिका …………………..७४
भाग-१८
स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली …………….७६
भाग-१९
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच अन्तरसम्बन्ध ………७७
भाग-२०
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग …………..७९
भाग-२१
महालेखा परीक्षक …………………………………….८१
भाग-२२
संघीय लोक सेवा आयोग ……………………………….८३
भाग-२३
निर्वाचन आयोग ………………………………………८६
भाग-२४
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ……………………८८
भाग-२५
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ………..९१
भाग-२६
राष्ट्रिय महिला आयोग ……………………………….९३
भाग-२७
राष्ट्रिय दलित आयोग ………………………………९५
भाग-२८
राष्ट्रिय समावेशी आयोग ………………………..९७
भाग-२९
महान्यायाधिवक्ता ……………………………….९९
भाग-३०
राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था …………१०१
भाग-३१
राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था ………..१०२
भाग-३२
संकटकालीन अधिकार ………………………..१०४
भाग-३३
संविधान संशोधन ………………………….१०६
भाग-३४
विविध …………………………………….१०७
भाग-३५
संक्रमणकालीन व्यवस्था ………………..११२
भाग-३६
परिभाषा र व्याख्या ……………………..११५
भाग-३७
संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी…………..११७
अनुसूची-१
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका …..११८
अनुसूची-२
नेपालको राष्ट्रिय गान ……………………१२०
अनुसूची-३
नेपालको निशान छाप ……………………१२१
अनुसूची-४
संघको अधिकारको सूची …………….१२२
अनुसूची-५
प्रदेशको अधिकारको सूची …………१२४
अनुसूची-६
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची ……..१२६
अनुसूची-७
स्थानीय तहको अधिकारको सूची ……………१२८

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *