मनोरञ्जन

७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि कुनै नियम हुन्छ त ?

२ देखि ६ सम्मका संख्याले कस्ता कस्ता संख्यालाई निशेष भाग जान्छ ?

७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि  कुनै नियम छ त ?

९ ले कस्ता संख्याहरुलाई निशेष भाग जान्छ ?

१३ ले कस्ता संख्याहरुलाई निशेष भाग जान्छ ?

 

सही उत्तरः

२ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै पनि संख्याको अन्तिम अङ्क जोडा या शून्य ( ० ) छ भने मात्र २ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः २३५७९९६, २४८०६८३५ , १२३४५६७०, मध्ये पहिलो संख्याको अन्तिम अङ्क ६ जोडा हो, त्यसैले उक्त संख्यालाई २ ले निशेष भाग जान्छ, तर दोस्रो संख्याको अन्तिम अङ्क ५ बिजोडा भएकोले यसलाई २ ले निशेष भाग जाँदैन र तेस्रो संख्याको अन्तिममा ० आएकोले यसलाई पनि २ ले निशेष भाग जान्छ ।

३ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्यामा रहेका सबै अङ्कहरुको जोडलाई ३ ले भाग जान्छ भने मात्र त्यो संख्यालाई ३ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः २३५७९९६, २४८०६८३५, १२३४५६७०   मध्ये

पहिलो संख्या २३५७९९६ का अङ्कहरुको जोड हेरौँ – २+३+५+७+९+९+६ ‌‍= ४१ = ४+१ = ५, यसमा उक्त संख्याका सबै अङ्कहरुको जोड अन्तमा ५ आयो । ५ लाई ३ ले निशेष भाग जाँदैन तसर्थ त्यो संख्या २३५७९९६ लाई पनि ३ ले निशेष भाग जाँदैन ।

दोस्रो संख्या २४८०६८३५ का अङ्कहरुको जोड हेरौँ – २+४+८+०+६+८+३+५ ‌‍= ३६ = ३+६ = ९, यसमा उक्त संख्याका सबै अङ्कहरुको जोड अन्तमा ९ आयो । ९ लाई ३ ले निशेष भाग जान्छ तसर्थ त्यो संख्या २४८०६८३५ लाई पनि ३ ले निशेष भाग जान्छ ।

तेस्रो संख्याका अङ्कहरुको जोड २८ लाई ३ ले भाग नजाने भएकोले उक्त संख्यालाई ३ ले निशेष भाग जाँदैन ।

४ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्याको अन्तिम २ अङ्कलाई ४ ले भाग जान्छ भने मात्र त्यो संख्यालाई ४ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः २३५७९९६, २४८०६८३५, १२३४५६७०   मध्ये

पहिलो संख्याका अन्तिम २ अङ्कले बन्ने संख्या ९६ हो । ९६ लाई ४ ले निशेष भाग जाने भएकोले उक्त संख्या २३५७९९६ लाई पनि ४ ले निशेष भाग जान्छ तर २४८०६८३५ र १२३४५६७० संख्यामा अन्तिम २ अङ्कले बन्ने संख्या क्रमशः ३५ र ७० लाई ४ ले भाग जाँदैन । तसर्थ ती दुवै संख्यालाई ४ ले निशेष भाग जाँदैन ।

५ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्याको अन्तिम अङ्क ५ वा ० छ भने मात्र त्यो संख्यालाई ५ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः २३५७९९६, २४८०६८३५, १२३४५६७०   मध्ये

पहिलो संख्याको अन्तमा ० वा ५ दुवै छैन । तसर्थ यसलाई ५ ले निशेष भाग जाँदैन । तर दोस्रो र तेस्रो संख्याको अन्तमा क्रमशः ५ र ० आएकोले ती दुवै संख्यालाई ५ ले निशेष भाग जान्छ

६ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्यामा रहेका सबै अङ्कहरुको जोडलाई ३ ले भाग जान्छ र अन्तिम अङ्क जोडा छ भने मात्र त्यो संख्यालाई ६ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः २३५७९७६, २४८०६८३५, १२३४५६७०   मध्ये

पहिलो संख्या २३५७९९६ का अङ्कहरुको जोड हेरौँ – २+३+५+७+९+७+६ ‌‍= ३९= ३+९ = १२, यसमा उक्त संख्याका सबै अङ्कहरुको जोड अन्तमा १२ आयो । १२ लाई ३ ले निशेष भाग जान्छ र उक्त संख्याको अन्तिम अंक जोडा छ तसर्थ त्यो संख्या २३५७९७६ लाई ६ ले निशेष भाग जान्छ ।

तर दोस्रो र तेस्रो संख्याको अन्तमा जोडा अङ्क नआएकोले ६ ले निशेष भाग जाँदैन ।

७ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्याको अन्तिम अङ्कको दोब्बरलाई अघिल्ला अङ्कहरुबाट घटाउँदा आउने संख्यालाई ७ ले निशेष भाग जान्छ भने त्यो पूरै संख्यालाई ७ ले निशेष भाग जान्छ ।

उदाहरणार्थः ३३६    मा

अन्तिम अङ्क ६ को दोब्बर १२ भयो । ३३ बाट १२ घटाउँदा २१ भयो । २१ लाई ७ ले निशेष भाग जाने हुँदा ३३६ लाई पनि ७ ले निशेष भाग जान्छ ।

९ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्यामा रहेका सबै अङ्कहरुको जोड ९ हुन्छ भने मात्र त्यो संख्यालाई ९ ले भाग जान्छ । अरु अंकलाई भाग जाँदैन ।

उदाहरणार्थः २३५७९७६, २४८०६८३५, १२३४५६७०   मध्ये दोस्रो संख्याका सबै अङ्कको जोड ९ आउने भएकोले उक्त संख्यालाई ९ ले निशेष भाग जान्छ । तर पहिलो र तेस्रो संख्याका अङ्कहरुको जोड ९ नआउने हुँदा उक्त संख्याहरुलाई ९ ले निशेष भाग जाँदैन ।

१३ ले निशेष भाग जाने संख्याः

कुनै संख्याको अन्तिम अङ्कको चौबरलाई अघिल्ला अङ्कहरुबाट घटाउँदा आउने संख्यालाई १३ निशेष भाग जान्छ भने त्यो पूरै संख्यालाई १३ ले निशेष भाग जान्छ ।

कोशिस गरेर हेर्नुहोस् ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *