मनोरञ्जन

६ वटा भाँडाहरु

प्रश्न नं. १२

तलका ६ वटा भाँडाहरुमा क्रमशः पहिलो दोस्रो र तेस्रो भाँडोमा पानीले भरिएको छ र चौथो पाँचौँ र छैठौँ भाँडाहरु रित्ता छन् । यी भाँडाहरु मध्ये कुनै एउटा भाँडोलाई मात्र सारेर क्रमशः एउटा भाँडो भरी र एउटा भाँडो रित्तो कसरी पार्न सकिन्छ होला ?

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *