नीति तथा कानून

रमाना-पत्र

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१२ अनुसार सरुवा भई जाने कर्मचारीहरुलाई दिइने सरुवा-पत्रको ढाँचा आवश्यक परे निम्नानुसारको फाइल हेर्नुहोस् ।

Ramana Patra (Modified)

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *