लेखा सम्वद्ध कानूनहरु स्वविकसित सफ्टवेयरहरु

अटो पेरोल सफ्ट-२०७६अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

राष्ट्रसेवकहरुको तलब तथा करको हिसाबको जानकारी राख्न । पेरोल बनाउन तलबी प्रतिवेदन तयार गर्न विभिन्न फाँटवारीहरु तयार गर्नः- यो सफ्टवेयर चलाएर हेर्नुहोस् है त ⇒ payroll-soft-2076  

नीति तथा कानून लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

सम्पत्ति विवरण फारामसम्पत्ति विवरण फाराम

टाइप गरेर भर्न मिल्ने सम्पत्ति विवरण फाराम तथा सोको लागि खाममा लेख्ने विवरण चाहिएको छ भने निम्नानुसारको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ः- sampati Bibaran2 20,555 total views,

नीति तथा कानून लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

भुक्तानी विवरणभुक्तानी विवरण

सिँचाइ विकास डिभिजन रुपन्देहीबाट आ.व. २०७३/०७४ को लागि भुक्तानीको विवरण लिनुपर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, सेवाप्रदायक तथा परामर्शदाताहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुले तलको ⇓ फाइल डाउनलोड गरी

लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

कार्यसञ्चालन निर्देशिकाकार्यसञ्चालन निर्देशिका

कार्य संचालन निर्देशिका २०७५ कार्यसंचालन निर्देशिका २०७३ 3,084 total views, 3 views today

लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

सार्वजनिक खरिद नियमावली चौथो संशोधनसार्वजनिक खरिद नियमावली चौथो संशोधन

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा २०७३ पौष ४ गतेको संशोधन खरिद नियमावली संशोधन 43,440 total views, 2 views today

नीति तथा कानून लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

अनुभव तथा विदा सम्बन्धी फारामअनुभव तथा विदा सम्बन्धी फाराम

अनलाइनबाट लोक सेवा आयोगको फाराम भर्दा टाइप गर्न मिल्ने ढाँचामा (MS Word) अनुभव तथा विदा सम्बन्धी फाराम आवश्यक परेमा यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोला । Experience-form