फर्म्याटहरु

फर्म्याटहरुविद्यमान कानुनका प्रावधानहरुस्वविकसित सफ्टवेयरहरु

यात्रु भाडा दर

नेपालका सबै सडक रूटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर नेपाल सरकारको (२०७८/०३/२९ मा समायोजन गरिएको) थाहा पाउन र लेखा सम्बद्ध

Loading

Read More
फर्म्याटहरुविद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

लोक सेवा बढुवा फाराम तथा अनुभव सम्बन्धी फाराम

लोक सेवा आयोग प्रयोजनको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा फाराम जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम अनुभव सम्बन्धी फाराम

Loading

Read More
नीति तथा कानूनफर्म्याटहरुलेखा सम्वद्ध कानूनहरु

सम्पत्ति विवरण फाराम

टाइप गरेर भर्न मिल्ने सम्पत्ति विवरण फाराम तथा सोको लागि खाममा लेख्ने विवरण चाहिएको छ भने निम्नानुसारको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्

Loading

Read More
फर्म्याटहरुलेखा सम्वद्ध कानूनहरु

म.ले.प. फारामहरु

नयाँ म.ले.प. फारामहरु २०७६ फारामहरु हेर्न यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् ⇒ ⇒  नयाँ म.ले.प. फारामहरुको एकीकृत  ढाँचा यी फारामहरु महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले

Loading

Read More