Free songs
Home / 2017 / October

Monthly Archives: October 2017

रमाना-पत्र

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१२ अनुसार सरुवा भई जाने कर्मचारीहरुलाई दिइने सरुवा-पत्रको ढाँचा आवश्यक परे निम्नानुसारको फाइल हेर्नुहोस् । Ramana Patra (Modified)  86,219 total views,  4 views today

Read More »
Scroll To Top