रमाना-पत्र

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१२ अनुसार सरुवा भई जाने कर्मचारीहरुलाई दिइने सरुवा-पत्रको ढाँचा आवश्यक परे निम्नानुसारको फाइल हेर्नुहोस् ।

Ramana Patra (Modified)

67,110 total views, 406 views today

Leave a comment

Your email address will not be published.

*