आउनुहोस् ! रमाइलो तरीकाबाट संस्कृत सिकौँ !!

यो फाइल (तेस्रो भाग) डाउनलोड गर्नुहोस् र संस्कृतका थप विभक्तिहरुबारे  आफै अभ्यास गर्दै सिक्नुहोस् ।

⇒ संस्कृत विभक्ति -3

4,385 total views, 4 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *