आउनुहोस् ! रमाइलो तरीकाबाट संस्कृत सिकौँ !!

यो फाइल डाउनलोड गर्नुहोस् र संस्कृतका विभक्तिहरुबारे  आफै अभ्यास गर्दै सिक्नुहोस् ।

संस्कृत विभक्तिको रुप- 1

3,807 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *